خرید لباس آ تکذیب فروش زمین ستاد فرمان‌امام به اطلس‌مال

در پی انتشار گزارشی درمورد فروش زمین از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به “اطلس مال” ستاد اجرایی فرمان حضرت امام این ادعا را تکذیب کرد.
در پی انتشار گزارشی در روزنامه قانون مبنی بر فروش زمین از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به پروژه “اطلس مال” مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ضمن تکذیب این ادعا اعلام کرد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هرگز مالکیتی بر زمین مورد اشاره نداشته و این ادعا از اساس تکذیب می شود.