خرید لباس آ تنبیه دانش‌آموزان توسط مدیر مدرسه به دلیل تاخیر